Add to Flipboard Magazine.

03 Ağustos 2005

KANUNÎ YAZI DİZİSİ 1

Bu yazı dizisinde halen yürürlükte olan
Yükseköğretim Kanunu’nun Dekan, Fakülte Kurulları Bölümleri ve Anabilim Dallarına ilişkin amir hükümlerini Fakülte çalışanlarına sunuyoruz. Bu kanun şu anda
www.yok.gov.tr sitesinden de okunabilir.

Kanun No : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981
FAKÜLTE ORGANLARI

Dekan
Madde 16-
a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır-Süresi biten dekan yeniden atanabilir-
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer-
Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir-
Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır-
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder-Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır-
b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır-

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesiııin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur-

Fakülte Kurulu
Madde 17-
a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarandan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur-
Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır-
b-Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar-
(1) Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır-

Fakülte Yönetim Kurulu
Madde 18-
a-Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu,dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur-
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır-
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler-
b-Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
(5) Öğrencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır-